Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Nasz Domek Przedszkole Niepubliczne z Oddziałem Terapeutycznym
zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Nasz Domek Przedszkole Niepubliczne z Oddziałem Terapeutycznym.

Data publikacji strony internetowej: 2022-02-14
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2022-02-14

Status pod względem zgodności z ustawą


Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

  • część z publikowanych zdjęć nie posiada opisu alternatywnego: zostały opublikowane przed 2019-04-04 lub nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań przedszkola
  • do filmów nie są dodane napisy oraz audiodeskrypcja

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności


Deklarację sporządzono dnia: 2022-02-14
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe


Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Maja Prusiewicz
E-mail: prusiewiczmaja@gmail.com
Telefon: 515 554 237

Każdy ma prawo:
  • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
  • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
  • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:
  • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
  • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
  • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.
Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna


Nasz Domek Przedszkole Niepubliczne z Oddziałem Terapeutycznym, ul. Wańkowicza 42, 63-400 Ostrów Wlkp.

Opis